Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Landelijke belangenbehartiging KBO-PCOB

Landelijke belangenbehartiging KBO-PCOB

06-2 Rapportage landelijke belangenbehartiging vierde kwartaal 2016

Ook in het najaar van 2016 hebben de belangenbehartigers van KBO-PCOB niet stilgezeten. Op al onze speerpunten waren we actief. Zo voerden we een debat met jongeren en ouderen over pensioenen, zetten we ons in voor betere verpleeghuiszorg en pleitten we voor betere bouwregels. Dat en veel meer leest u in deze rapportage belangenbehartiging.

WONEN, WELZIJN EN ZORG

Preventie
Op 14 december debatteerde de Tweede Kamer over preventie. KBO-PCOB stuurde een brief richting de Kamerleden waarin we pleiten voor gerichte gezondheidsbevordering bij ouderen. Wij willen een integraal preventiebeleid voor senioren. Dit zorgt ervoor dat ouderen langer thuis wonen, sociaal actief en in een goede gezondheid blijven. Gerichte preventie bij ouderen, zoals bijvoorbeeld een rijksvaccinatieprogramma leidt tot lagere kosten en levert veel gezondheidswinst op. Onder meer de Kamerleden Krol (50PLUS) en Bruins Slot bevroegen de minister en de staatssecretaris hierover. Tijdens het overleg gaf staatssecretaris Van Rijn aan dat hij werkt aan een actieprogramma Vitaler oud, dat hij begin 2017 naar de Tweede Kamer stuurt. Ook KBO-PCOB zal daar haar steentje aan bijdragen.

ZINGEVING

Voltooid Leven
Op 13 oktober presenteerde het kabinet een plan om stervenshulp te reguleren voor ouderen die hun leven voltooid achten. KBO-PCOB was verrast door dat voorstel. Vrij recent nog verscheen onderzoek van een commissie van wijzen die verschillende groepen uit de samenleving heeft geraadpleegd over de wenselijkheid en mogelijkheden om hulp bij zelfdoding buiten de criteria van de Euthanasiewet mogelijk te maken. De commissie concludeerde dit voorjaar na uitvoerig onderzoek dat aparte wetgeving gericht op 'voltooid leven' niet nodig is omdat het de praktijk vaak gaat om ‘stapeling van ouderdomsklachten’ waarin de huidige euthanasiewet in voorziet. KBO-PCOB vond dat een verstandig advies. Bij ‘voltooid leven’ denkt iedereen aan mondige en autonome ouderen. Uit onderzoek blijkt echter dat het in veel gevallen juist veel eenzame en kwetsbare ouderen zijn die hun leven voltooid achten, bijvoorbeeld omdat ze zich tot last voelen. Stervenshulp voor deze mensen, hoe goed geregeld ook, is in deze gevallen het verkeerde antwoord op een veel dieperliggend probleem. KBO-PCOB wil daarom dat het kabinet eerst die problemen aanpakt en werk maakt van herwaardering van ouderdom als levensfase. Die visie uitten we niet alleen in de media, maar ook in een brief die we naar de Tweede Kamer stuurden. De argumenten die in deze brief naar voren kwamen werden (deels) overgenomen door diverse Kamerleden (Hanke Bruins Slot, CDA, Carla Dik-Faber, ChristenUnie, Renske Leijten, SP). Bruins Slot en Dik-Faber dienden daarnaast moties in waarin zij respectievelijk het kabinet opriepen het advies van de commissie-Schnabel te volgen en te voorkomen dat mensen hun leven voltooid achten. Beide moties werden helaas verworpen door een meerderheid van de Tweede Kamer. Vanzelfsprekend blijft KBO-PCOB de ontwikkelingen op de voet volgen.

Klik hieronder voor de volledige rapportage vierde kwartaal 2016

terug naar overzicht