Brief aan lijsttrekkers provinciale staten

Aan de lijsttrekker van het CDA

in de provincie Groningen

Robert de Wit

 

Groningen, 7 februari 2023.

Onderwerp: Belangrijke thema’s voor  senioren in de provincie Groningen.

Geachte heer de Wit,

Inleiding

De provinciale statenverkiezingen komen eraan. De KBO-PCOB in de provincie Groningen wil graag op voorhand al uw  aandacht vragen voor de belangen van senioren. De komende jaren neemt ook in de provincie Groningen het aantal senioren fors toe. Voldoende reden om juist voor deze doelgroep niet alleen in uw verkiezingsprogramma, maar ook bij het vormen van een coalitie voldoende aandacht te krijgen. Hieronder een opsomming van onderwerpen die van belang zijn voor senioren en onze leden.

Thema’s:

1. Mobiliteit en verkeersveiligheid

 • Behoud van zowel  landelijk goede verbindingen voor de ommelanden als wel het behouden en verbeteren van OV voorzieningen. Stimuleer hierbij dat gemeenten kritisch kijken naar de inrichting van de openbare ruimte daar waar die de mobiliteit van ouderen beperken. 

2. Voorzieningen 

 • Bevorder de leefbaarheid van kleine kernen door goede voorzieningen te behouden en/of te creëren. Met name in de buurt van seniorenwoningen onder andere met winkels en goede medische voorzieningen.

3. Welzijn en zorg 

 • Regel goede toegankelijke zorg. Niet de budgetten moeten leidend zijn, maar de noodzakelijke zorg. Het inzetten van mantelzorg mag niet door bezuinigingen ingegeven zijn.

4. Leegloop van kleinere kernen 

 • Ondersteun gemeenten in hun beleid om kleine(re) kernen ook leefbaar te houden door middel van het in stand houden c.q. inrichten van multifunctionele voorzieningen.

 

 

 

5. Integrale aandacht voor wonen

 • Zet in op woonunits voor senioren. Volgens een rapport van de Rabobank woont landelijk gezien 92% van de 75plussers nog zelfstandig. Het aantal huishoudens met ouderen zal de komende 20 jaar nog met één miljoen toenemen. Als ouderen kunnen wonen naar behoefte, kan dat een positief effect hebben op doorstroming op de woningmarkt. Ontwikkel nieuwe woonvormen en denk hierbij aan concepten als Knarrenhof en Dagelijks Leven.

6. Digitalisering zonder uitsluiting

 • Algemene diensten, waaronder overheidsdiensten, moeten voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Stimuleer gemeenten om ouderen te helpen c.q. te ondersteunen bij digitalisering. Zorg ervoor dat er altijd alternatieven beschikbaar blijven.

7.Zingeving

 • Stimuleer initiatieven om eenzaamheid onder senioren tegen te gaan.
 • Zorg voor behoud van cultuur en dialect en stimuleer initiatieven.

Deze thema’s zijn overigens voor alle inwoners van de provincie Groningen belangrijk. 

Algemene aanbevelingen

 1. Zorg dat u als provinciaal bestuur de belevingswereld van senioren kent of leert kennen. 
 2. De kloof tussen burger en politiek is ook onder senioren groot. Zorg ervoor dat ouderen zich weer in de politiek gaan herkennen.
 3. Realiseer structureel provinciale overlegorganen en geef senioren hier een plaats in. Overleg niet over hen maar met hen.

Tenslotte

Wij gaan graag met u in gesprek om het bovenstaande toe te lichten. U kunt daarvoor contact opnemen met onze contactpersoon

 

Pim van Teffelen

E: pimvanteffelen@outlook.com

M: 06-15380304

 

Met vriendelijke groet,

Namens KBO-PCOB provincie Groningen,

Bestuur KBO provincie Groningen, Platform PCOB Groningen,

 

Pim van Teffelen Jan Pot

Voorzitter Waarnemend voorzitter